Zdjęcia losowe

 


 

Informacja o Projekcie "Pomagajmy Razem" realizowanym przez DPS Kombatant

 

Gmina Olsztyn z siedzibą w Olsztynie, Plan Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn dnia 21 września 2020 r. podpisała umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Szczegółowe informacje w załączniku