Zdjęcia losowe

 


 

Klauzula Informacyjna dla odwiedzających

Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających Mieszkańców oraz innych osób
wchodzących do budynków Domu Pomocy Społecznej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.             administratorem Pani/ Pana danych osobowych  jest  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” Olsztyn ul. Fałata 23K

2.            kontakt z inspektorem ochrony danych - iod@dpsk.olsztyn.eu

3.            Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przede wszystkich celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom zamieszkałym i przebywającym na terenie Domu Pomocy Społecznej

4.          dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych)

5.            administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

6.            posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz  prawo do cofnięcia zgody

7.            Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu,

8.             podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej 

9.            ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  narusza przepisy

10.         administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Dyrektor DPS „Kombatant” w Olsztynie